מאמר "חלוקת רכוש"

 
 
 
 גיל אשל רו"ח, עו"ד בטי אשורי
 
 
 
חוק יחסי ממון בין בני זוג חל על זוגות נשואים אשר נישאו לאחר 1 בינואר 1974. חוק זה החליף את הלכת השיתוף, שהיייתה המשטר הרכושי עד חקיקת החוק. החוק קובע כי בהיעדר הסכם ממון תהיה חלוקת רכוש הצדדים בדרך של הסדר איזון משאבים.

להבדיל מהלכת השיתוף (החלה על זוגות שנישאו לפני 1 בינואר 1974), אשר על פיה ל הנכסים שנרכשו לאחר הנישואין שייכים לשני בני הזוג (גם אם נכס רשום על שם אחד מבני הזוג), הסדר איזון משאבים הוא הסדר רכוש המפריד בין נכסי בני הזוג בזמן הנישואין עד פקיעת הנישואין.

על פי הלכת השיתוף, אפשר לחלק את רכוש בני הזוג בלא קשר לגירושין, ואילו הסדר איזון משאבים מותנה בפקיעת הנישואין. חלוקת הרכוש מכוח הסדר איזון משאבים נעשית תוך כדי השוואת ערכם של הנכסים השונים אשר בבעלותם של כל אחד מן הצדדים. בתום הערכה זו המשאבים מאוזנים בין הצדדים באופן שבן הזוג אשר ידו על העליונה ישלם את ההפרש לבן הזוג האחר בכסף או בשווה כסף.

בן הזוג אשר אמור לקבל את הכספים אינו רשאי לעתור לזכויות על הנכסים באמצעות פסק דין הצהרתי. עם זאת, בן זוג זה יכול לבקש מבית המשפט להמציא עבורו צו מניעה אשר אוסר על בן זוגו לבצע דיס-פוזיציה בנכסים תוך כדי הוצאתם מהאיזון. צו מניעה זה מונע מבן הזוג את מכירת נכסים או את העברתם במתנה תוך כדי ניסיון להבריחם מהאיזון.

בהסדר איזון משאבים לא מחולקים נכסים אשר היו לבני הזוג ערב הנישואין או אשר התקבלו בירושה או במתנה בשנות הנישואין. הסדר איזון משאבים אינו חל גם על נכסים אשר הוסכם כי לא יחולקו. מלבד זה, לא יחולקו כספים או גמלאות שונות אשר מגיעים לבן הזוג על פי חיקוק (בגין מוות או נזק גוף) או מהמוסד לביטוח לאומי.

הסדר איזון משאבים הוא הסדר אשר ניתן להיעשות רק עם מתן הגט. עם זאת, בית המשפט רשאי להורות על ביצוע הסדר איזון משאבים גם לפני פקיעת הנישואין. התנאים לביצוע הסדר איזון משאבים לפני מתן הגט הם: בין הצדדים קיים קרע מהותי, בני הזוג הם חיים בנפרד במשך תשעה חודשים לפחות, שנה חלפה מהיום שנפתחו מן הבאים – הליך המביע רצון של אחד הצדדים בפירוק הקשר, הוגשה תביעה לחלוקת רכוש בין הצדדים (כגון תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין).

בתי המשפט ובתי הדין הרבניים רשאים להורות גם על קיצור תקופות אמורות אלו בהתאם לנסיבות המקרה (לדוגמה, בגין אלימות במשפחה). בתי המשפט יכולים להורות על פירוק השיתוף ברכוש משותף הרשום על שמותיהם של שני בני הזוג באופן שהחלוקה אינה מעוררת בעיה ואין היא קשורה למועד מתן הגט. בני זוג רשאים לערוך הסכם ממון ביניהם הקובע את אופן איזון המשאבים בנוגע לרכוש המשותף - כנ"ל לגבי הסכם ממון לידועים בציבור. הסכם ממון אשר אושר על ידי בית המשפט גובר על הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג.
 

זכויות פנסיה במסגרת הליך גירושין

 
זכויות פנסיה הן זכויות בנות איזון ככל נכס אחר. בחלוקת רכוש בגירושין מאזנים את זכויות הפנסיה שצברו הצדדים בזמן הנישואין. חישוב הגמלה בבית המשפט נעשה על ידי התייחסות לתקופת החיים המשותפים, ולעתים נעשה חישוב זה בסיועו של אקטואר אשר שם את זכויות הפנסיה של כל אחד מהצדדים. במקרים שקיים חוסר איזון בין נכסי הפנסיה בין בני הזוג, רשאי בן הזוג אשר יצא בהפסדו לדרוש את חלקו מנכסי הפנסיה של בן הזוג.

פעמים רבות קודמים הליכי הגירושין לזכאות לקבלת פנסיה הואיל והפנסיה משולמת לגמלאי רק בעת פרישתו, כלומר זכויות פנסיוניות מחולקות בין בני הזוג כאשר הן משולמות בפועל. יודגש כי חלקו של בן הזוג בפנסיה הוא רק בגין תקופת הנישואין, ולא בעבור תקופה הקודמת לנישואין.

מיותר לציין כי הזכות לקבלת חלק בפנסיה של בן הזוג היא רק כאשר יש פערים בגובה הפנסיה, אולם כאשר לשני בני הזוג פנסיה שווה, הרי שהסכומים יתקזזו, וכל אחד מבני הזוג יישאר עם הפנסיה שלו.
העובדה כי חלוקת הזכויות הפנסיוניות יכולה להיעשות רק בעת יציאת בן הזוג לגמלאות עלולה ליצור בעיתיות מסוימת. במקרים אלו עלולים בני הזוג להיות תלויים זה בזה גם לאחר פירוק קשר הנישואין מחמת השארת מעין "זנבות" לא פתורים.
 

אופן תשלום זכויות פנסיוניות

 
על פי רוב, הצדדים אינם מעוניינים לקשר מסוג זה לאחר הגירושין. לפיכך קיימת אפשרות נוספת להביא לאיזון זכויות הפנסיה עוד בפתיחת תיק הגירושין. אם ישנה הסכמה מצד שני הצדדים, אפשר לחשב, נכון למועד הגירושין, את הזכויות הפנסיוניות הלא נזילות. חישוב זה, הנקרא "היוון", ניתן להיעשות גם ללא המתנה ליציאה לגמלאות. מטרתו של ההיוון היא לכמת לערך עכשווי את הזכויות הפנסיוניות. עם זאת, היוון זה דורש מבן הזוג אשר צבר את הזכויות הפנסיוניות להמציא עבור התשלום מקור כספי זמין. מקור כספי זה יכול להיגזר משווי חלקו של בן זוג זה בדירת המגורים המשותפת.

היוון הוא בעל יתרונות רבים מבחינת שני הצדדים. מבחינת בן הזוג אשר צבר את הכספים, אין הוא כפוף עוד לבן זוגו, ובעת יציאתו לפנסיה הוא נהנה משקט נפשי בידעו כי הכספים הממתינים לו הם שלו. בן הזוג האחר יכול גם הוא להרגיש סיפוק, שכן הכספים נמצאים בחזקתו כבר עכשיו, ואין הוא תלוי ביציאתו של בן זוגו לגמלאות.
 

פנסיה תקציבית

 
פנסיה תקציבית היא פנסיה אשר משולמת לזכאי כל עוד הוא בחיים, ולכן בן הזוג הזכאי לקבל את חלקו בפנסיה של בן זוגו יפסיק לקבל את הכספים עם מות בן הזוג. בהיוון הפנסיה מקבל עליו כל צד סיכון של הפסד הואיל והחישוב זה נעשה בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר תוחלת החיים הממוצעת.

במילים אחרות, בן הזוג המקבל עלול לקבל סכום נמוך יותר מהמגיע לו כאשר בן זוגו מאריך ימים מעבר למשוער, ואילו בן הזוג המשלם עלול לצאת בהפסדו אם בן זוגו ילך לבית עולמו לפני שהגיע לגיל הממוצע. לפיכך בני הזוג נדרשים לבחור אם הם מוכנים לקחת סיכון זה במסגרת היוון הזכויות הפנסיוניות.

עיגון זכויות פנסיה יכול להיות גם חלק מהסכם גירושין בין הצדדים. במקרה זה בני הזוג פונים לקבלת ייעוץ מאקטואר, וזה מגיש עבורם חוות דעת מקצועית המעריכה את שווי זכויות הפנסיה ההדדיות. לאחר אישורו של הסכם הגירושין בבית המשפט, הוא יכול להביא לחלוקת זכויות הפנסיה באופן יחסי עם יציאת בן הזוג לגמלאות. אפשר להטיל עיקול על זכויות הפנסיה כך שבעת שיֵצא בן הזוג האחר לגמלאות, לא קיים חשש כי הוא ינסה להבריח את הכספים ובכך להביא לקיפוח הצד האחר.
 
 
 
אקטואריה ואיזון משאבים
 
 
צור קשר
 
התקשר אלינו
 
052-8855244
 
השאר פרטים ואנו ניצור איתך קשר