במהלך השנים האחרונות קיים צורך בהערכת שווי פעילות עסקית או באומדן השווי ההוגן של נכסים בניכוי התחייבויות ומכשירים פיננסיים לסוגיהם השונים עולה. לא אחת אנו נתקלים במקרים בהם מבקש בעל עסק או מוסד פיננסי, או יזמים או בית המשפט לביצוע הערכות שווי.

המקרים העיקריים בהם אנו נדרשים לבצע הערכות שווי הינם:

 
  1. בעל עסק מבקש למכור את הפעילות העסקית.
  2. משקיע המבקש לבדוק אופציית רכישת העסק.
  3. בעל עסק מבקש לבחון אפשרות לצרוף שותף.
  4. בעלי מניות המבקשים לבדוק מיזוג עם גוף עסקי.
  5. חילוקי דעות בין שותפים/בעלי מניות.
  6. בעת בקשה לקבלת הלוואה ממוסד פיננסי.
  7. בעת דיונים משפטיים לצורך חלוקת רכוש הוגנת.
  8. בעסקאות בין בעלי השליטה.
 
בנוסף, בשנים האחרונות, ולאור שינויים מרחיקי לכת בתקינה החשבונאית, נדרשות חברות לפרסם הערכות השווי בלתי תלויות לסוגיהן השונים לצרכי אמידת השווי ההוגן, וזאת כנדרש בתקני חשבונאות ישראלים, בתקנים בין לאומיים.

איכות המידע ופירוט מדויק של כל הנכסים וההתחייבויות, מהווה את הגורם החשוב ביותר בביצוע הערכת שווי לעסק. לפיכך, אנו מקדישים זמן נכבד ללימוד והבנת הפעילות העסקית של הגוף המוערך והענף בו הוא פועל, אנו מקיימים שיחות עם מנהלים ונושאי משרה בכירים, ואם צריך – אף נעזרים במומחים ענפיים חיצוניים כגון שמאיים ואקטוארים.
 
להלן השיטות העיקריות וטכניקות הבסיסיות לביצוע הערכת שווי נכסים ריאליים:
 
א. גישת ההכנסות The Income Approach :
 
עקרון שיטה זו הינו לבצע שימוש בטכניקת "היוון זרמי המזומנים התפעוליים" Discounted Cash Flow
טכניקה כאמור ישימה עבור ארגונים ועסקים, בעלי וותק תפעולי, מבנה הכנסות והוצאות מוגדר (אם כי עשוי להשתנות לאורך השנים) בעיקר בתחומי תעשית המזון או בתחומים בהם ניתן לחזות באופן סביר את צפי תוצאות הפעולות בכל שנה ושנה.
בשיטה זו אנו מהוונים בשיעור הוון ספציפי המתאים לעסק המוערך – את תזרימי המזומנים העתידיים ליום ביצוע הערכת השווי ומוסיפים / מורידים נכסים פיננסיים / התחייבויות פיננסיות לפי העניין.
חשוב לי לציין כי בתי משפט בישראל נתנו עדיפות לשיטת ה DCF על פני שיטות אחרות, והכל בכפוף לנתוני השוק.
 
ב. שיטת השוק The Market Approach :
 
במסגרת שיטה כאמור , המתאימה יותר לארגונים גדולים בענף המסחר בעלי פעילות מוגדרת, נעשה פעמים רבות שימוש בטכניקת "מכפילים" – שיטה אינטואיטיבית השוואתית המבוססת על שימוש במכפילים שונים (מכפיל רווח נקי, מכפיל רווח תפעולי, מכפיל EBIT, מכפיל EBTIDA, מכפיל מכירות ועוד) במטרה להעריך את שווי החברה (שווי פעילות או שווי ההון העצמי – בהתאם למכפיל שנבחר).
הנתונים בדבר המכפילים לשימוש מגיעים בדרך כלל מנתוני חברות ציבוריות, הדומות ככל שניתן לגוף המוערך.
בנוסף, מקובל להשתמש בנתוני עסקאות דומות שנעשו באחרונה בשוק ביחס לחברות דומות (תחום פעילות, גודל חברה) במטרה לגזור את שווי הגוף המוערך.
טכניקת המכפילים היא בעיקרה השוואתית, המשווה את תוצאות הפעולות של הגוף המוערך לנתונים ענפיים וחברות דומות, במטרה לנסות ולהקיש מחברות אלו ביחס לחברה המוערכת.
 
ג. שיטת השווי הנכסי הנקי Net Asset Value :
 
בארגונים ועסקים בעלי נכסים רבים בתחום הנדל"ן כגון חברות אחזקה אשר בבעלותן פרויקטים בתהליך, או ארגון בעל קרקעות כמלאי, ומבנים להשכרה או למכירה כי אז, נהוג להשתמש בשיטה זו הכוללת ביצוע הערכת שווי הוגן של הנכסים בניכוי ההתחייבויות ליום הדוח.
הערכת שווי כאמור משמשת אף גופים עסקיים אשר נמצאים לקראת פירוק או לא נחשבים יותר כעסק חי. במקרים כאמור משלבים בין שיטת השווי הנכסי הנקי לשיטת -DCF ככל שמתאפשר הדבר.

 
 
 
 
הערכת שווי
 
 
צור קשר
 
התקשר אלינו
 
052-8855244
 
השאר פרטים ואנו ניצור איתך קשר