בודק שכר מוסמך

 
 
גיל אשל, רואה חשבון
 
 
 
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, נועד להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה בישראל והחידוש העיקרי בחוק מתבטא בהוספת האכיפה המנהלית בנוסף לאכיפה הפלילית והאזרחית החלה לא רק על המעסיק הישיר ונושאי משרה אלא גם על מזמין השירות. במסגרת האכיפה המנהלית ישוגרו התראות מנהליות ויוטלו עיצומים כספיים על מעסיקים, נושאי משרה ואף על מזמין השירות במידה ודווח על הפרות. בחוק כאמור נקבעו סנקציות אזרחיות ופליליות על מזמיני שירות ונושאי משרה בגין הפרות חוקי עבודה ע"י קבלנים. חשוב לציין כי לסנקציות פליליות עשויות להיות משמעויות כבדות ביותר מאחר שהן עלולות להגביל השתתפות של ארגונים במכרזים שבהם נדרש אישור בודק שכר מוסמך. ברם, החוק מעניק הגנות למעסיק ומזמין השירות מפני האחריות המוטלת עליו במידה ונקט באמצעים על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן, ובכללם הסתמכות על בודק שכר מוסמך.
בתקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך) התשע"א 2011 , נקבע כי רק בודק שכר מוסמך שהוכשר והינו בעל רישיון מטעם משרד העבודה והרווחה, מוסמך לעסוק בבדיקת שכר.
ברשותי רישיון בעל תוקף מטעם משרד העבודה והרווחה לעניין בודק שכר מוסמך ולזכותי ניסיון רב בבדיקות שכר בארגונים גדולים ובכללם חברות ממשלתיות.
עבודת הביקורת כוללת בין היתר:
1). בדיקת שכר בהתאם לתקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בדיקות תקופתיות בידי בודק מוסמך).
2). מתן ייעוץ והדרכת נושאי משרה בארגון אודות החבות החוקית.
3). מתן אישור על עמידה בחוקים ותקנות לצורך מכרזים .